GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 273 好评! 2

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 金鹫
  Chenfei陈菲
  日期 2022-6-22
  门店 GOLFZON PARK 上海旗舰店 
  球场 Mission Hills Haikou-THE VINTAGE COURSE  
  3
  模式 业余 
  距离 262.02yd
  球杆 一號木
  类型 左曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 262.05yd 190.11yd 界外
  2nd 262.05yd 423.67yd 白梯
  2nd 267.60yd 170.58yd 长草
  3rd 140.98yd 29.69yd 球道
  4th 38.34yd 8.71yd 果岭
  5th 6.34yd 2.40yd 果岭
  6th 2.40yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON