GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 381 好评! 0

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 铜鹰
  啊峰1234
  日期 2022-7-1
  门店 沈阳亿丰不夜城 
  球场 Hampyeong Dynasty CC 
  4
  模式 巡回赛 
  距离 199.83yd
  球杆 發球木
  类型 左曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 199.77yd 18.33yd 果岭
  2nd 22.32yd 4.02yd 果岭环
  3rd 9.85yd 5.97yd 果岭
  4th 3.50yd 2.47yd 果岭
  5th 2.94yd 0.49yd 果岭
  6th 0.00yd 0.49yd 双倍标准杆

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON