GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  a

  A
  浏览次数 11,484 好评! 2

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 鹰 (预定)
  wangjia
  日期 2015-12-11
  门店 北京72杆室内高尔夫 
  球场 Leaders CC 
  14
  模式 职业 
  距离 44.39yd
  球杆 球杆
  类型 直球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 208.85yd 357.00yd 球道
  2nd 182.47yd 175.16yd 沙坑
  3rd 121.72yd 53.49yd 球道
  4th 44.36yd 9.13yd 果岭
  5th 9.24yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON