GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 254 好评! 0

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 银鹰
  小小小满足
  日期 2023-3-25
  门店 GOLFZON PARK 上海古北店 
  球场 Mission hills - Dongguan Olazabal 
  3
  模式 巡回赛 
  距离 288.17yd
  球杆 一號木
  类型 右曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 288.23yd 201.02yd 球道
  2nd 179.44yd 30.37yd 球道
  3rd 22.60yd 7.79yd 果岭
  4th 6.08yd 1.72yd 果岭
  5th 2.59yd 0.89yd 果岭
  6th 0.89yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON