GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 483 好评! 1

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 鹤 (预定)
  Monkey5566
  日期 2023-3-23
  门店 郑州林克斯高尔夫 
  球场 Mission hills - Dongguan Olazabal 
  1
  模式 巡回赛 
  距离 271.61yd
  球杆 一號木
  类型 左曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 271.63yd 155.09yd 球道
  2nd 153.25yd 2.21yd 果岭
  3rd 3.16yd 0.98yd 果岭
  4th 1.09yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON