GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 91 好评! 0

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 铜鹫
  Kratos
  日期 2022-11-24
  门店 GOLFZON PARK 北京奥体店  
  球场 The Hong Kong GC - New Course 
  18
  模式 业余 
  距离 262.48yd
  球杆 一號木
  类型 左曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 262.47yd 154.07yd 球道
  2nd 139.07yd 18.99yd 沙坑
  3rd 16.54yd 2.47yd 果岭
  4th 2.57yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON