GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  初学者

  浏览次数 67 好评! 0

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 鹰 (预定)
  TigerH72
  日期 2022-11-23
  门店 GOLFZON PARK昆山中创店 
  球场 Mission Hills Haikou doublepin 
  4
  模式 业余 
  距离 86.03yd
  球杆 球杆
  类型 右曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 86.01yd 3.18yd 果岭
  2nd 3.08yd 0.22yd 果岭
  3rd 0.00yd 0.22yd OK(让球)

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON