GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  浏览次数 148 好评! 0

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 鹰 (预定)
  风景如画
  日期 2022-6-20
  门店 上海合川室内高尔夫 
  球场 Mission Hills Dongguan- Leadbetter 
  2
  模式 巡回赛 
  距离 271.65yd
  球杆 一號木
  类型 右曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 271.70yd 239.28yd 球道
  2nd 169.96yd 72.88yd 球道
  3rd 72.28yd 1.97yd 果岭
  4th 2.71yd 0.79yd 果岭
  5th 0.00yd 0.79yd OK(让球)

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON